සති 18 න් ඇඟ හදාගත්තු විදිය දැක්කද ?

අපි දැකල තියෙනවා ගොඩක් අය ජිම් එකට ගිහිල්ල ඇඟ හදාගන්න මහන්සි වෙනවා. හැබැයි නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළේ නැතිනම් ප්‍රතිඵල අපතේ යනවා. නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් වගේම මේ සඳහා කැපවීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කැපවීම නැති නම් මේ දේ ලඟා කරගන්න බැරි වෙනවා. ජිම් එකට ගිහිල්ල ඇඟ හදාගන්න යන කට්ටිය මේ වීඩියෝව අනිවාර්යෙන් නරඹන්න. මොකද වැරදි පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් නැතුව ඔබව වෙහෙසටම පත් වෙන එක පමණයි වෙන්නේ.ජිම් එකට ගිහිල්ල ඇඟ හදාගන්න යන කට්ටිය මේ වීඩියෝව අනිවාර්යෙන් නරඹන්න. මොකද වැරදි පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් නැතුව ඔබව වෙහෙසටම පත් වෙන එක පමණයි වෙන්නේ.