2017 ජුලි මස 21 වන දින සිදුවන බුධ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

2017 ජුලි මාසයේ සිදුවන බුධ මාරුවලින් වැදගත් බුධ මාරුවක් මේ මාසේ 21 වනදා සිදුවනවා. ඒ තමයි බුධ ග්‍රහයා සිංහ රාශිගත වීම. මෙම ග්‍රහ ගමන ජුලි මස 21 වන දින උදේ 10.20 ට මා නැකතින් සිදු වෙනවා. සින්හරාශිගත වන බුධ ග්‍රහයා සැප්තැම්බර් මස 27 වනදා දක්වා රන්දිසිටිනවා. සිංහරාෂියට බුධ පිවිසීම තුල රාජ්‍ය අංශයෙ සහ දේශපාලන නායකයන් අතර නැතිනම් දේශපාලන නායකයන් දැඩි තීරණවලට එළඹෙන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහුන්ගේ මතයටම ක්‍රියා කරන බව කියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ආගමික නායකයන් ගැන වැඩිපුරම කතාබහට ලක්වෙන කාලයක් බව ඉදිරි කාලය පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මෙම ග්‍රහ ගමන ඔබේ ලග්නයට බලපාන ආකාරය ලග්නයෙන් ලග්නයට අපි විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුලි මාසයේ සිදුවන බුධ මාරුවලින් වැදගත් බුධ මාරුවක් මේ මාසේ 21 වනදා සිදුවනවා. ඒ තමයි බුධ ග්‍රහයා සිංහ රාශිගත වීම. මෙම ග්‍රහ ගමන ජුලි මස 21 වන දින උදේ 10.20 ට මා නැකතින් සිදු වෙනවා.