2017 ජුලි 03 වනදා උදේ සිදුවන ප්‍රභල බුධ මාරුව ඔබට කොහොමද

2017 ජුලි මස 03 වන සඳුදා දින ග්‍රහ ලොව තුල විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. පසුගිය කාලය තුල මිථුන රාශිය තුල රැඳී සිටි බුධ ග්‍රහයා කටක රාශිගත වීම සිදු වෙයි. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වන්නේ සඳුදා දින උදේ 03.04 ට පුනාවස නැකතෙන්. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වී ජුලි මස 21 වන දින දක්වා බුධ ග්‍රහයා කටක රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබට සහ ඔබේ ලග්නයට බලපාන අයුරු ලග්නයෙන් ලග්නයට අපි සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුලි මස 03 වන සඳුදා දින ග්‍රහ ලොව තුල විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. පසුගිය කාලය තුල මිථුන රාශිය තුල රැඳී සිටි බුධ ග්‍රහයා කටක රාශිගත වීම සිදු වෙයි. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වන්නේ සඳුදා දින උදේ 03.04 ට පුනාවස නැකතෙන්. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වී ජුලි මස 21 වන දින දක්වා බුධ ග්‍රහයා කටක රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබට සහ ඔබේ ලග්නයට බලපාන අයුරු ලග්නයෙන් ලග්නයට අපි සොයා බලමු.