ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන ‘යක්ශ්‍රගුම්බා’ - භාගයක් පනුවෙක් භාගයක් පැලෑටියක්

භාගයක් පණුවෙක් ලෙසිනුත් භාගයක් පැලෑටියක් ලෙසිනිත් ඉන්නා ජීවියෙක් ගැන කිව්වොත් ඔයාල විශ්වාස කරනවද ? අනිවාර්යෙයන් නැහැ. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ එවැනි ජීවියෙක් ගැනයි. කායික සහ ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන්නා වූ මේ පැලෑටිය ඖෂධීය ගුණයෙන් සහ වටිනාකමින් අනුණය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.භාගයක් පණුවෙක් ලෙසිනුත් භාගයක් පැලෑටියක් ලෙසිනිත් ඉන්නා ජීවියෙක් ගැන කිව්වොත් ඔයාල විශ්වාස කරනවද ? අනිවාර්යෙයන් නැහැ. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ එවැනි ජීවියෙක් ගැනයි. කායික සහ ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන්නා වූ මේ පැලෑටිය ඖෂධීය ගුණයෙන් සහ වටිනාකමින් අනුණය.