2017 ජුලි 11 වන අඟහරුවාදා සිදුවන ප්‍රභල කුජ මාරුව ඔබට කොහොමද ?

2017 ජුලි මස 11 වන අඟහරුවාදා සවස 2.59 ට භූමියට අධිපති නැතිනම් සෙන්පති කුජ ග්‍රහය කටක රාශිගත වෙනවා. මෙසේ කටකරාශිගත වන කුජ ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 27 වන දින දක්වා මෙම රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මේෂ වෘශ්වික මෙන්ම ලග්න කිහිපයකට මෙම ග්‍රහ මාරුව සුභඵල මෙන්ම අසුභාඵලදායි තත්වයන් ගෙනත් දෙන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේ නම් බලපාවිද කියල අපි දැන් සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුලි මස 11 වන අඟහරුවාදා සවස 2.59 ට භූමියට අධිපති නැතිනම් සෙන්පති කුජ ග්‍රහය කටක රාශිගත වෙනවා. මෙසේ කටකරාශිගත වන කුජ ග්‍රහයා අගෝස්තු මස 27 වන දින දක්වා මෙම රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා.