2017 ජුනි මස 26 දා සිට ජුලි 2 දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල

2017 ජුනි මස 26 වන සඳුදා සිට ජුලි 02 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 26 වන සඳුදා සිට ජුලි 02 වන ඉරිදා දක්වා ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ.