2017 ජුනි 19 සිට 25 දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල

2017 ජුනි මස 19 වන සඳුදා සිට ජුනි 25 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන පලාඵල කථනයයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 19 වන සඳුදා සිට ජුනි 25 වන ඉරිදා දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා ගෙන එන පලාඵල කථනයයි මේ.