සතියේ ලග්න පලාපල 2017 ජුනි 05 සිට ජුනි 11 දක්වා

මෙම සතියෙත් ඔබේ ලග්නයට සුභ අසුභ වශයෙන් බලපාන්නේ කෙසේද කියා සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා  විසින් සවිස්තරාත්මක ලග්න පලාපල විග්‍රහයක් තමයි විශ්වකර්ම අපි මේ සතියේ ඔබට ගෙන එන්නේ. මේ 2017 ජුනි මස 05 වන සඳුදා සිට ජුනි මස 11 වන ඉරිදා දක්වා ඔබේ ලග්නයට මේ සතිය කෙසේද යන්නයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මෙම සතියෙත් ඔබේ ලග්නයට සුභ අසුභ වශයෙන් බලපාන්නේ කෙසේද කියා සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් සවිස්තරාත්මක ලග්න පලාපල විග්‍රහයක් තමයි විශ්වකර්ම අපි මේ සතියේ ඔබට ගෙන එන්නේ.