2017 ජුනි මස 28 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

2017 ජුනි මස 28 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ? ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දවසේ ලග්න පලාපලයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 28 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ? ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දවසේ ලග්න පලාපලයි මේ.