2017 ජුනි මස 23 වන සිකුරාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දවසේ ලග්න පලාපලයි මේ. 2017 ජුනි මස 23 වන සිකුරාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ? යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දවසේ ලග්න පලාපලයි මේ. 2017 ජුනි මස 23 වන සිකුරාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?