2017 ජුනි 07 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

2017 ජුනි මස 07 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.24 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 11.53 සිට 01.22 දක්වා. සුභ දිශාව උතුර. මරු සිටින දිශාව නිරිත. මේ ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එනු ලබන ලග්න පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 07 වන බදාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.24 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 11.53 සිට 01.22 දක්වා. සුභ දිශාව උතුර. මරු සිටින දිශාව නිරිත.