2017 මැයි මස 04 වන ඉරිදා ලග්න පලාපල සහ රාහු කාලය

2017 ජුනි මස 04 වන ඉරිදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.24 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 04.23 සිට 05.52 දක්වා.  සුභ දිශාව දකුණ. මරු සිටින දිශාව උතුර. මේ ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එනු ලබන ලග්න පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 04 වන ඉරිදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.24 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 04.23 සිට 05.52 දක්වා.  සුභ දිශාව දකුණ. මරු සිටින දිශාව උතුර.