2017 ජුනි මස 02 වන සිකුරාදා - රාහු කාලය සහ ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

2017 ජුනි මස 02 වන සිකුරාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.23 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 10.23 සිට 11.52 දක්වා.  සුභ දිශාව උතුර. මරු සිටින දිශාව හිනිකොණ. මේ ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එනු ලබන ලග්න පලාපලයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 02 වන සිකුරාදා ඔබේ ලග්නයට කොහොමද. ඉර උදාව පෙරවරු 5.53 ට. ඉර බැසීම පස්වරු 6.23 ට. රාහුකාලය දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට 10.23 සිට 11.52 දක්වා. සුභ දිශාව උතුර. මරු සිටින දිශාව හිනිකොණ.