2017 ජුනි මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

2017 ජුනි මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7.34 ට ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. ඒ තමයි ග්‍රහ ලොවේ මනමාලිය නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිගත වීම. මෙම වෘෂභ රාශිගත වීම සිදුවන්නේ රවිට අයත් කැති නැකතින්. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවී දින 25 කට ආසන්න කාලයක් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ ගමන ඔබට ඔබේ ජිවිතයට කෙසේ බලපාවිද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.2017 ජුනි මස 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7.34 ට ග්‍රහ ලොවේ විශේෂ සිදුවීමක් සිදුවෙනවා. ඒ තමයි ග්‍රහ ලොවේ මනමාලිය නැතිනම් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිගත වීම. මෙම වෘෂභ රාශිගත වීම සිදුවන්නේ රවිට අයත් කැති නැකතින්. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවී දින 25 කට ආසන්න කාලයක් සිකුරු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිය තුල රැඳී සිටිනවා. මෙම ග්‍රහ ගමන ඔබට ඔබේ ජිවිතයට කෙසේ බලපාවිද කියල අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට සොයා බලමු.