මෙන්න මේ වාස්තු දෝෂ ඔබේ නිවසෙත් තිබේද අනතුරකට කලින් දැන්ම පිළියම් කරන්න

මේ කොයි කාටත් දැනකියාගන්න අපි අද මේ කියන්න හදන්නෙ නිවසක වාස්තු පිහිටීම් වල මූලික දේවල් ටිකක් ගැන. නිවාස සැලසුමක වාස්තු බැලීම කියන්නෙ මෙහෙම ලිපියකින් දෙකකින් පැහැදිලි කරන්න බැරි විශාල පරාසයක විහිදුනු විෂයයක්. එහෙම දෙයක් තමන්ම බලනවට වඩා පිළිගත් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් බලවන එක තමා සුදුසුම. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මේ කොයි කාටත් දැනකියාගන්න අපි අද මේ කියන්න හදන්නෙ නිවසක වාස්තු පිහිටීම් වල මූලික දේවල් ටිකක් ගැන. නිවාස සැලසුමක වාස්තු බැලීම කියන්නෙ මෙහෙම ලිපියකින් දෙකකින් පැහැදිලි කරන්න බැරි විශාල පරාසයක විහිදුනු විෂයයක්. එහෙම දෙයක් තමන්ම බලනවට වඩා පිළිගත් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් බලවන එක තමා සුදුසුම.