සීනි නිකන්ම අඩු වෙන්න මෙන්න මේ විදියට බිත්තර හදල කන්න

සාමාන්‍ය රුධිර පරීක්ෂාවකදී රුධිර පීඩනය හෝ රුධිරයේ සිනි මට්ටම්හි අගයන්හි අඩුවීමක් එහෙමත් නැතිනම් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුනොත් ඔයාල ගොඩක් බය වෙනවා නේද?  වාසනාවකට මෙන් රුධිරයේ සිනි මට්ටම සාමාන්‍ය අගයකට වඩා වැඩි වූ විට එම තත්වය පාලනය කල හැකි සියයට සියයක්ම ස්වභාවික ඉතා පහසු ක්‍රමයක් ගැන අපට දැනගන්නට ලැබුනා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සාමාන්‍ය රුධිර පරීක්ෂාවකදී රුධිර පීඩනය හෝ රුධිරයේ සිනි මට්ටම්හි අගයන්හි අඩුවීමක් එහෙමත් නැතිනම් වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුනොත් ඔයාල ගොඩක් බය වෙනවා නේද? වාසනාවකට මෙන් රුධිරයේ සිනි මට්ටම සාමාන්‍ය අගයකට වඩා වැඩි වූ විට එම තත්වය පාලනය කල හැකි සියයට සියයක්ම ස්වභාවික ඉතා පහසු ක්‍රමයක් ගැන අපට දැනගන්නට ලැබුනා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.