හෙට දින සිදුවන්නට නියමිත ප්‍රභල රවී මාරුව ඔබට කොහොමද ?

මෙවර රවී ග්‍රහයා තමන්ගේ රාශිය වෙනස් කරමින් පියනගන්නේ මිථුන රාශියට. මෙහි වැදගත්ම සිද්දිය නම් මිථුන රාශිය කියන්නේ බුද්ධිමතුන් නියෝජනය කරන රාශියයි. මෙම රාශිය තුලට රවී පැමිණීම රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීමක් පෙන්නුම් කරනවා. යම් යම් දේශපාලඥයන් අතර යම් යම් ගැටුම් කාරී තත්වයන් නිර්මාණය වන්නට පුළුවන්. මෙම ග්‍රහ මාරුව නිසා ඔබේ ලග්නයට අනුව සුභ අසුභ ඵල ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.මෙවර රවී ග්‍රහයා තමන්ගේ රාශිය වෙනස් කරමින් පියනගන්නේ මිථුන රාශියට. මෙහි වැදගත්ම සිද්දිය නම් මිථුන රාශිය කියන්නේ බුද්ධිමතුන් නියෝජනය කරන රාශියයි. මෙම රාශිය තුලට රවී පැමිණීම රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීමක් පෙන්නුම් කරනවා. යම් යම් දේශපාලඥයන් අතර යම් යම් ගැටුම් කාරී තත්වයන් නිර්මාණය වන්නට පුළුවන්. මෙම ග්‍රහ මාරුව නිසා ඔබේ ලග්නයට අනුව සුභ අසුභ ඵල ලග්නයෙන් ලග්නයට විමසා බලමු.