පෙර භවයේ උපත ලැබූ සමාන රූපකායන් ඇති මිනිසුන් පහක්

අතීතයේ ජිවත් වුවෝ නැවත නැවත මිහිමතට එති. එසේ පැමිණීමේදී ඔහුන්ගේ ශාරීරික ස්වභාවයද එක සමාන වන්නේද ? ඇතැම් පුනරුප්පත්ති කතාවලදී එසේ ශාරීරික ලක්ෂණ වලින් සමාන වූවෝ ගැන අසන්නට ලැබේ. අතීත පුද්ගලයාට බෙහෙවින් සමාන රූපකයක් වර්තමානයේ ජිවත් වන පුද්ගලයාටද තිබු අවස්ථා ඇත. එසේ නම් මේ ලෝ ප්‍රකට පුද්ගලයන්ගේ ස්වරූපයට අතිශයින් සමානව සිටි අතීත මිනිසුන්ගේ ඉතිරි වූ ජායාරුප ඔවුන්ගේ පෙර ජීවිතවල නිහඬ සාක්ෂි විය නොහැකිද ? යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.අතීතයේ ජිවත් වුවෝ නැවත නැවත මිහිමතට එති. එසේ පැමිණීමේදී ඔහුන්ගේ ශාරීරික ස්වභාවයද එක සමාන වන්නේද ?