දියවැඩියාව නිට්ටාවට සුව කරන පතෝල කසාය මෙන්න

පතෝල සෑම දෙනාටම ගුණදායක ජනපි‍්‍රය එළවළු භෝගයකි. ආයුර්වේදයට අනුව ඕනෑම රෝගියෙකුට ආහාරයට දියහැකි එළවළුවක් ලෙස නිර්දේශකර ඇත. ව්‍යංජනයක් වශයෙන් මෙන්ම අමුවෙන්ම සම්බෝලයක් වශයෙන් ද ආහාරයට ගතහැකි පතෝල වැඩි වශයෙන් පහතරට වැවෙන එළවළු භෝගයකි. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ මවිතය දනවන පතෝල පිලිබඳ රහසකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පතෝල සෑම දෙනාටම ගුණදායක ජනපි‍්‍රය එළවළු භෝගයකි. ආයුර්වේදයට අනුව ඕනෑම රෝගියෙකුට ආහාරයට දියහැකි එළවළුවක් ලෙස නිර්දේශකර ඇත. ව්‍යංජනයක් වශයෙන් මෙන්ම අමුවෙන්ම සම්බෝලයක් වශයෙන් ද ආහාරයට ගතහැකි පතෝල වැඩි වශයෙන් පහතරට වැවෙන එළවළු භෝගයකි. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ මවිතය දනවන පතෝල පිලිබඳ රහසකි.