කඩා බිඳ දමන්නේ නැතිව ගෙදර දෝස නැති කරන්න අරුම පුදුම මගක් කියන වාස්තු විද්‍යාඥයා

නිවසේ වාස්‌තු සිද්ධාන්ත හැකි තරම් එකඟ කර ගැනීමට ඔබ උනන්දු විය යුතු අතර නිවැරැදි කරගත නොහැකි කොටස්‌ පිළිබඳව නිතර නිතර සිතීම නොකළ යුතුයි. මන්දයත් අල්ප දෝෂ ගුනාධික්‍යයඃ - දෝෂාය න භවිත් ගෘහඃම් කියා විශ්ව කර්ම සෘෂි විශ්ව කර්ම තන්ත්‍ර හි අවසාන වශයෙන් පෙන්වා දී ඇති හෙයිනි. එහි තේරුම පුංචි පුංචි දෝෂ තිබුණට කලබල නොවිය යුතු බවත් ගුණ පැත්ත වැඩිනම් දෝෂ හටනොගන්නා බවයි. මේ නිසා ඔබත් නිවසේ විධිමත් කරගත හැකි කොටස්‌ හැකිතාක්‌ නිවැරැදි කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු අතර අනෙකුත් දෝෂ සඳහා ද වාස්‌තු පිළියම් යෙදීම කළ හැකි බැවින් නිවස කඩා බිඳ දැමීමට හෝ නිවසට දොස්‌ නැඟීමට උත්සාහ නොකළ යුතු වේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබත් නිවසේ විධිමත් කරගත හැකි කොටස්‌ හැකිතාක්‌ නිවැරැදි කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු අතර අනෙකුත් දෝෂ සඳහා ද වාස්‌තු පිළියම් යෙදීම කළ හැකි බැවින් නිවස කඩා බිඳ දැමීමට හෝ නිවසට දොස්‌ නැඟීමට උත්සාහ නොකළ යුතු වේ.