ජුනි 03 වැනි දින සිදු වූ ප්‍රභල බුධ මාරුව ඔබේ ලග්නයට කොහොමද ?

ග්‍රහ ලොවේ බුධ ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිගත වීම ඔබට කොහොමද ? මෙම වෘෂභ රාශිගත වීම සිදු වුයේ ජුනි මස 03 වන දින සවස 7.53 ට කැති නැකතින් තමයි මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වුයේ. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන වෙලාවේ මකර නවාංශකය තමයි උදා වෙලා පවතින්නේ. මෙම ග්‍රහ මාරුව ලග්න කිහිපයකට විශේෂ සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵල උදා කරනවා. ඒ වගේම තවත් ලග්න කිහිපයකට වාසනාව ගෙන එන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙම ග්‍රහ මාරුවෙන් ඔබේ ලග්නයට කෙසේද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ග්‍රහ ලොවේ බුධ ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිගත වීම ඔබට කොහොමද ? මෙම වෘෂභ රාශිගත වීම සිදු වුයේ ජුනි මස 03 වන දින සවස 7.53 ට කැති නැකතින් තමයි මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදු වුයේ. මෙම ග්‍රහ මාරුව සිදුවන වෙලාවේ මකර නවාංශකය තමයි උදා වෙලා පවතින්නේ. මෙම ග්‍රහ මාරුව ලග්න කිහිපයකට විශේෂ සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵල උදා කරනවා. ඒ වගේම තවත් ලග්න කිහිපයකට වාසනාව ගෙන එන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ.