කෙසෙල් හයකට වඩා කෑවොත් මාරාන්තිකයි

එකවර කෙසෙල් ගෙඩි ගණනාවක් අනුභව කිරීම මාරාන්තික විය හැකි බවට ලෝකයේ කතාවක් පවතී. සත්‍ය වශයෙන්ම එකවරකට කෙසෙල් ගෙඩි හයකට වඩා අනුභව කිරීමෙන් පුද්ගලයෙකු මිය යා හැකිද ? මෙම කියමනේ සත්‍යතාව විමසීම උදෙසා විද්යාත්ම හේතු සොයන්නටයි විශ්වකර්ම අපි අද මේ ප්‍රයත්න කරන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.එකවර කෙසෙල් ගෙඩි ගණනාවක් අනුභව කිරීම මාරාන්තික විය හැකි බවට ලෝකයේ කතාවක් පවතී. සත්‍ය වශයෙන්ම එකවරකට කෙසෙල් ගෙඩි හයකට වඩා අනුභව කිරීමෙන් පුද්ගලයෙකු මිය යා හැකිද ? මෙම කියමනේ සත්‍යතාව විමසීම උදෙසා විද්යාත්ම හේතු සොයන්නටයි විශ්වකර්ම අපි අද මේ ප්‍රයත්න කරන්නේ.