දවස් 7කින් උදරය අඩු කරන විශ්මිත පානයක්

ඔබේ ශාරීරික පරිවෘතිය ක්‍රියාවලිය මන්දගාමී නම් ශරීරයේ බර වැඩිවීමට සහ උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන බව හොඳින් මතක තබා ගන්න. විශ්වකර්ම අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ මන්දගාමී වී තිබෙන එම පරිවෘතිය ක්‍රියාවලිය දවස පුරාවටම වේගවත් කරන සාර්ථක ස්වභාවික ප්‍රතිකර්මයක් පිළිබඳවයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබේ ශාරීරික පරිවෘතිය ක්‍රියාවලිය මන්දගාමී නම් ශරීරයේ බර වැඩිවීමට සහ උදරය ඉදිරියට නෙරා ඒමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන බව හොඳින් මතක තබා ගන්න. විශ්වකර්ම අපි අද ඔබව දැනුවත් කරන්නේ මන්දගාමී වී තිබෙන එම පරිවෘතිය ක්‍රියාවලිය දවස පුරාවටම වේගවත් කරන සාර්ථක ස්වභාවික ප්‍රතිකර්මයක් පිළිබඳවයි.