නිවස වටා ලුණු ස්වල්පයක් ඉස බලන්න - ඔබේ දිවියම වෙනස් කරවයි

ලුණු කියන්නේ අප එදිනෙදා ජ්විතයේදී භාවිතා කරන්නා වූ අංගයක්. ලුණු නැතිවම බැරි කාරණයක් කියල කොයි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මේ ලුණු වල ඔබ නොදන්නා පැතිකඩක් තමයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ඔබ එදිනෙදා භාවිතා කරනවට වඩා වෙනස් ස්වරූපයකින් මෙලෙසින් ලුණු භාවිතා කිරීමට හැකි බව ඔබ නොදැන සිටියා විය හැක. එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කර බලන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ලුණු කියන්නේ අප එදිනෙදා ජ්විතයේදී භාවිතා කරන්නා වූ අංගයක්. ලුණු නැතිවම බැරි කාරණයක් කියල කොයි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් මේ ලුණු වල ඔබ නොදන්නා පැතිකඩක් තමයි විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ.