සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 මැයි 30 සිට 2017 ජුනි 05 දක්වා

පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියෙත් ඔබේ ලග්නයට සුභ සහ අසුභ තත්වයන් පිළිබඳව තමයි මේ ගෙන එන්නේ. සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන ලබන මේ ලග්නයෙන් ලග්නයට පලා පල සවිස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියෙත් ඔබේ ලග්නයට සුභ සහ අසුභ තත්වයන් පිළිබඳව තමයි මේ ගෙන එන්නේ. සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන ලබන මේ ලග්නයෙන් ලග්නයට පලා පල සවිස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇත.