ඔසප් දවසට ලිංගිකව එකතු වුනොත් වෙන දේ හිතාගන්න පුළුවන්ද

උපත් පාලනය සඳහාද කාන්තාවන්ගේ ඔසප් චක්‍රය සිදුවන කාලසීමාව තුල ලිංගිකව එක්වීමට පෙළඹී සිටිනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ අදහස පිලිබඳ ඔබ නොදන්නවා විය හැක. මේ කරුණු පිලිබඳ ඔබ මිට කලියෙන් කිසිවෙකුත් දැන නොසිටින්නට ඇති. ඉතින් අපි හිතුවා ඔයාලට මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නට. මාසික ඔසප්වීම සිදුවන කාලය තුල ලිංගිකව එකතුවීම පිළිබඳව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක මතය කුමක්ද කියල තමයි විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
උපත් පාලනය සඳහාද කාන්තාවන්ගේ ඔසප් චක්‍රය සිදුවන කාලසීමාව තුල ලිංගිකව එක්වීමට පෙළඹී සිටිනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ අදහස පිලිබඳ ඔබ නොදන්නවා විය හැක.