මැයි 31 සිදුවන සිකුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද ?

සිකුරු ග්‍රහයා නැතිනම් ග්‍රහ ලොවේ මනමාලිය මේෂ රාශිගත වීම සම්බන්ධව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද යන්න තමයි අද මින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙම මේෂ රාශිගතවිම සිදුවන්නේ 2017 මැයි මස 31 දින 8.56 ට අස්විද නැකතින්. මෙම සිකුරු මෙෂරාශිගත වීම ඔබගේ ලග්නයෙන් ලග්නයට සුභ ඵල මෙන්ම අසුභ ඵලදායි තත්වයන් ගෙන දෙන්න පුළුවන්. එම සුභ සහ අසුභ ඵල දායි තත්වයන් කෙසේද කියා ලග්නයෙන් ලග්නයට සවිස්තරාත්මකව විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සිකුරු ග්‍රහයා නැතිනම් ග්‍රහ ලොවේ මනමාලිය මේෂ රාශිගත වීම සම්බන්ධව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද යන්න තමයි අද මින් ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙම මේෂ රාශිගතවිම සිදුවන්නේ 2017 මැයි මස 31 දින 8.56 ට අස්විද නැකතින්.