මැයි මස 27 වන දින සිදුවන කුජ මාරුව ඔබට කොහොමද

අද විශ්වකර්ම වෙතින් අප ඔබ වෙතට ගෙන එන්නේ කුජ ග්‍රහයා මිථුනරාශිගතවීම පිළිබඳවයි. කුජ ග්‍රහයා මිථුනරාශිගත වන්නේ 2017 මැයි මස 27 වන දින 1.32 ට මුවසිරස නැකතෙන්. මුවසිරස නැකත කුජගේ මිථුනරාශිගතවීමට වඩාත් වැදගත් වන්නේ එම නැකත කුජගේම නැකතක් වන නිසා. මෙම කුජ මිථුනරාශිගත වීම ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද කියල ලග්නයෙන් ලග්නයට සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් පලාඵල කතනයක් ප්‍රවීන ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ඔබ වෙතට ගෙන එනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.කුජ ග්‍රහයා මිථුනරාශිගත වන්නේ 2017 මැයි මස 27 වන දින 1.32 ට මුවසිරස නැකතෙන්. ලග්නයෙන් ලග්නයට සවිස්තරාත්මක පලාඵල මෙන්න.