2017 මැයි මස 29 වන සඳුදා - ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

අද 2017 මැයි මස 29 වෙනි සඳුදා. හිරු උදාව පෙරවරු 5.53 ට. හිරු බැසීම පස්වරු 6.22 ට. දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට රාහු කාලය 7.23 නේ සිට 8.53 දක්වා. සුභ දිශාව දකුණ. මරු සිටින දිශාව වයඹ. පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දිනපතා ලග්න පලාපලයි. ඔබේ ලග්නයට කෙසේද යන්න මෙම වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට මෙතන ක්ලික් කරන්නඅද 2017 මැයි මස 29 වෙනි සඳුදා. හිරු උදාව පෙරවරු 5.53 ට. හිරු බැසීම පස්වරු 6.22 ට. දිවා කාලයට සහ රාත්‍රී කාලයට රාහු කාලය 7.23 නේ සිට 8.53 දක්වා. සුභ දිශාව දකුණ. මරු සිටින දිශාව වයඹ. පහත වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ සාම විශ්ව කළා කිර්ති ජෝතිර්වේදී, ජෝතිර් පර්යේෂක රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන දිනපතා ලග්න පලාපලයි. ඔබේ ලග්නයට කෙසේද යන්න මෙම වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න.