ලෝකයේ තියෙන අමුතුම කෑම වර්ග 10

විවිධ රටවල්වල ඒ ඒ සංස්කෘතියට අදාලව විවිධ කෑම වර්ග ලෝකය වටා තියෙනවා. ඉතින් මේවායෙන් සමහරක් ඔබට පිරියක් දනවන අතර සමහරක් දකිනවිටත් අප්පිරියාවක් දැනෙනු නොඅනුමානයි. ඉතින් අපේ රටේ කෑම වර්ග තවත් රටකට පිරියක් නොතිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ රටවල කෑම වර්ග අපේ රටේ උදවියට පිරියක් නොවන්නට පුළුවන්. ඉදින් මේ හේතුකොටගෙන විශ්වකර්ම අපි තීරණය කළා ලෝකයේ විවිධ රටවල ඇති ඉතාමත් අමුතු කෑම වර්ග දහයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. මෙහි ඇති සමහර දර්ශන නම් ඔබට බලන්න අප්පිරියාවක් ඇති. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.විවිධ රටවල්වල ඒ ඒ සංස්කෘතියට අදාලව විවිධ කෑම වර්ග ලෝකය වටා තියෙනවා. ඉතින් මේවායෙන් සමහරක් ඔබට පිරියක් දනවන අතර සමහරක් දකිනවිටත් අප්පිරියාවක් දැනෙනු නොඅනුමානයි.