සතියේ ලග්න පලාපල - 2017-04-18 සිට 2017-04-24 දක්වා

සතියේ ලග්න පලාපල ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර විසින්. 2017 අප්‍රේල් මස 18 වන අඟහරුවාදා සිට 2017 අප්‍රේල් මස 24 වෙනිදා දක්වා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සතියේ ලග්න පලාපල - 2017 අප්‍රේල් මස 18 වන අඟහරුවාදා සිට 2017 අප්‍රේල් මස 24 වෙනිදා