ඉදිරිපස දතේ හිඩැසක් තිබේනම් ඔබත් සුවිශේෂියි

මිනිසුන්ගේ චරිත ස්වභාවයන් ගැන අධ්‍යනය කිරීමේදී  ඔවුන්ගේ බාහිර ශරීර ලක්ෂණ භාවිතයට ගැනීම අතීතයේ පටන් සිදු වූවක්. එතරම් ප්‍රචලිතව නැතත්, ඉදිරිපස දත් දෙකක් අතර හිඩැස අතීතයේ පටන් විවිධ අයුරෙන් අර්ථකථනය වී තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ පමණක් ඉදිරි දත් දෙකක් අතර හිඩැසක් ඇති මිනිසුන් මිලියනයකට වඩා සිටින බවට ගණන් බලා තිබෙනවා. ඔබ මේ දුර්ලභ මිනිසුන් අතරින් එක අයෙක් නම් මේ වීඩියෝව ඔබේ පෞරුෂත්වය වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගන්නට උපකාර වෙයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.




මිනිසුන්ගේ චරිත ස්වභාවයන් ගැන අධ්‍යනය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ බාහිර ශරීර ලක්ෂණ භාවිතයට ගැනීම අතීතයේ පටන් සිදු වූවක්. එතරම් ප්‍රචලිතව නැතත්, ඉදිරිපස දත් දෙකක් අතර හිඩැස අතීතයේ පටන් විවිධ අයුරෙන් අර්ථකථනය වී තිබෙනවා.