අදටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වසර 13000 ක් පැරණි බ්ලැක් නයිට් චන්ද්‍රිකාව

1960 වර්ෂයේ මාර්තු මස පෘථුවි කක්ෂය වටා ගමන් කරන අත්භූත චන්ද්‍රිකාවක් සොයාගනු ලබනව. මෙම අභිරහස් චන්ද්‍රිකාව රුසියාව හෝ ඇමැරිකාව විසින් නිපදනවන ලද්දක් නොවන බවත් එම කාලය තුල චන්ද්‍රිකා නිපදවිම අතින් අප එතරම් දියුණු ස්ථානයක නොසිටි බවත් පැහැදිලි කරුණක්. ඇතැම් මත වාද වලට අනුව මෙය පැරැනි ශිෂ්ඨාචරයන් මගින් නිපදනවන ලද්දක් වවන බවටද කරුණු ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා. ඇතැම් ඊජිප්තු සිතුවම් මගින්ද ඒ බව සංකේතවත් කරන අවස්ථා දැකගත හැකිය. මේ එවන් චන්ද්‍රිකාවක් පිලිබන්ඩ් හෙළිදරව්වයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.1960 වර්ෂයේ මාර්තු මස පෘථුවි කක්ෂය වටා ගමන් කරන අත්භූත චන්ද්‍රිකාවක් සොයාගනු ලබනව. මෙම අභිරහස් චන්ද්‍රිකාව රුසියාව හෝ ඇමැරිකාව විසින් නිපදනවන ලද්දක් නොවන බවත් එම කාලය තුල චන්ද්‍රිකා නිපදවිම අතින් අප එතරම් දියුණු ස්ථානයක නොසිටි බවත් පැහැදිලි කරුණක්.