චානක්‍ය නීති තරුණ සහ සුන්දර කාන්තාව පිරිමියෙක්ට විෂයි

චානක්‍ය නීති සහ උපදෙස් ඉන්දියාව තුව බහුතරයක් දෙනා මහා ඉහලින් පිළිගනිති. සුන්දර කාන්තාව පිරිමියෙක්ට විසක් වන්නේ කුමන අවස්ථාවකදී යන්න ආචාර්ය චානක්යයන් මෙහිදී මොනවට සඳහන් කර ඇත. එමෙන්ම දුප්පතා සහ පොහොසතා අතර පරතරය පිළිබඳවද සමාජයේ ජිවත් විය යුතු පිළිවෙලද මේ වීඩියෝව මගින් මොනවට පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඉදින් ඔබත් ඔබේ ජිවිතයට මෙයින් ගතහැකි දෙයක් ඇත්නම් එය තමන්ට ලාභයකි. ඉදින් මේ ආචාර්ය චානක්‍යන් විසින් තරුණ සහ සුන්දර කාන්තාව පිරිමියෙක්ට විස වන අවස්තාව කුමක්ද යන්න පෙන්වා දී ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.චානක්‍ය නීති සහ උපදෙස් ඉන්දියාව තුව බහුතරයක් දෙනා මහා ඉහලින් පිළිගනිති. සුන්දර කාන්තාව පිරිමියෙක්ට විසක් වන්නේ කුමන අවස්ථාවකදී යන්න ආචාර්ය චානක්යයන් මෙහිදී මොනවට සඳහන් කර ඇත.