කොණ්ඩම් දැම්ම කියල ඔබ ආරක්ෂිත නැහැ

ලිංගික රෝග සම්ප්‍රේෂණයට සහ උපත්පාලනයට බහුතරයක් දෙනා කොන්ඩම් නොහිත් උපත්පාලන කොපු භාවිතා කරන්න පුරුදුව ඉන්නවා. කෙතරම් ආරක්‍ෂිත යැයි පැවසුවද මෙහි ඇති භයානක නොදුටු පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න තමයි විශ්වකර්ම අපි අද සැරසෙන්නේ. ඉදින් මෙතෙක් අපි හිතාගෙන සිටි දේවල් මේ වීඩියෝ පටය බැලීමෙන් බොරු වන බව ඔයාලට තේරේවි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ලිංගික රෝග සම්ප්‍රේෂණයට සහ උපත්පාලනයට බහුතරයක් දෙනා කොන්ඩම් නොහිත් උපත්පාලන කොපු භාවිතා කරන්න පුරුදුව ඉන්නවා. කෙතරම් ආරක්‍ෂිත යැයි පැවසුවද මෙහි ඇති භයානක නොදුටු පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න තමයි විශ්වකර්ම අපි අද සැරසෙන්නේ.