බියර් බොන්නම හිතෙන හේතු හයක්

බියර් කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙන පැරණිතම සහ ජනප්‍රියම ඇල්කොහොල් අඩංගු පානයයි. එය ජලය සහ තේ හරුණු විට  ලෝකයේ වැඩිම දෙනෙක් පාරිභෝජනය කරන  පානය ලෙස ද හඳුන්වනවා.බියර් නිපදවීමට සඳහා බහුල වශයෙන් බාර්ලි, තිරිඟු, ඉරිඟු හෝ සහල් යොදා ගනු ලබනවා. එසේම ලෝකයේ බොහෝමයක් බියර් නිපදවන්නන් බියර් රස ගැනීවීම සඳහා බීර මල් සාරය යොදා ගනු ලබනවා. බියර් පානය කිරීම යහපත් සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට ඉවහල් වන බව පර්යේෂණ වලින් හෙලිවී ඇති අතර දිනකට බියර් වීදුරවක් හෝ දෙකක් පානය කිරීම යහපත් සෞඛ්‍යක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. එසේම අධික ලෙස බියර් පානය කිරීම අහිතකර සෞඛ්‍ය බලපෑම් ඇති කිරීමටද හේතුවනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
බියර් පානය කිරීම යහපත් සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට ඉවහල් වන බව පර්යේෂණ වලින් හෙලිවී ඇති අතර දිනකට බියර් වීදුරවක් හෝ දෙකක් පානය කිරීම යහපත් සෞඛ්‍යක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වන බව සොයාගෙන තිබෙනවා. එසේම අධික ලෙස බියර් පානය කිරීම අහිතකර සෞඛ්‍ය බලපෑම් ඇති කිරීමටද හේතුවනවා.