මේ ක්‍රියාවන් හතර කළ පසු ඔබ ස්නානය කළ යුතුමයි

සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් හැම උදෑසනකම වාගේ ස්නානය කරනවා.නමුත් චානක්‍ය ආචාරීන්ට අනුව මිනිසුන් මේ ක්‍රියාවන් හතර කිරීමෙන් පසුව අනිවාර්යෙන්ම අතපසු නොකර ස්නානය කළ යුතු වෙනවා. පුද්ගලයෙක්ගේ ඉහළම ධනය ඔහුගේ සෞඛ්‍යය බව චානක්‍යතුමා පවසනවා.හොඳ කෑම පුරුදු මෙන්ම අපේ ජීවත්වන වටපිටාවත් අපේ සෞඛ්‍යයට ඉතා වැදගත් වෙනවා.බොහෝ රෝග නැතිවීමට  ස්නානය කිරීම හේතුවෙනවා. හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයක් ලබාගැනීමට නම් මිනිසුන් අතපසු නොකර ස්නානය කළයුතු අවස්ථා හතරක් චානක්‍යතුමා දක්වා තිබෙනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් හැම උදෑසනකම වාගේ ස්නානය කරනවා.නමුත් චානක්‍ය ආචාරීන්ට අනුව මිනිසුන් මේ ක්‍රියාවන් හතර කිරීමෙන් පසුව අනිවාර්යෙන්ම අතපසු නොකර ස්නානය කළ යුතු වෙනවා.