උපන් ඇඳුමෙන් නිදාගෙන සිදුවන දේ බලන්න

ඔබ දන්නවද උපන් ඇඳුමෙන් නිදාගැනීමෙන් ඔබ නොසිතු සෞඛ්‍යමය වාසි රැසක් ලැඛෙන බව. මේ බව විද්‍යාත්මකව විශේෂඥයන් විසින් සනාත කර ඇත. ලිංගිකත්වයේ සිට ඔබගේ ආයුකාලය වැඩිවීම, මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා වැනි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ රැසක් වර්ධනයට නිරුවතින් නිදාගැනීම නිසා ඇතිවන බව සනාතකොට ඇත. සෑම රාත්‍රියකම නිරුවතින් නිදාගනිමේදී විශේෂඥයන් විසින් සනාත කරන ලද කරුණු හතක විශ්වකර්ම වෙතින් අද මම ඔබට ගෙන එනවා. යූටියුබ් වෙතින් නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ඔබ දන්නවද උපන් ඇඳුමෙන් නිදාගැනීමෙන් ඔබ නොසිතු සෞඛ්‍යමය වාසි රැසක් ලැඛෙන බව. මේ බව විද්‍යාත්මකව විශේෂඥයන් විසින් සනාත කර ඇත. ලිංගිකත්වයේ සිට ඔබගේ ආයුකාලය වැඩිවීම, මානසික සෞඛ්‍ය සඳහා වැනි සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ රැසක් වර්ධනයට නිරුවතින් නිදාගැනීම නිසා ඇතිවන බව සනාතකොට ඇත.