සැබෑ ජීවිතයේදී අත්දුටු අබිරහස් සිදුවීම් පහක්

මේ ලෝකයේ තවමත් පැහැදිලි නොකළ දේවල් බොහොමයක් තිබෙනවා. මේ ලෝකයේ හදිසියේ සිදුවන හා ඒවා සිදුවූ පසු විද්‍යාවටවත් පැහැදිලි කල නොහැකිවන සිදුවීම් බොහොමයක් තිබෙනවා. මෙයින් අපි අදහස් කරන්නේ මේ ලෝකයේ නම් විය නොහැකි තරම් අබිරහස් සිදුවීම්. වාසනාවකට මෙන්, ඔබ පැමිණ ඇත්තේ ඒවා නරඹන්නට සුදුසුම ස්ථානයටයි. නැරඹීමෙන් පසුව ඒ ගැන ඔබේ අවංක අදහස කොමෙන්ටුවල දක්වන ලෙස ඔබෙන් අප ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සමගම මෙන්න ..... සැබෑ ජීවිතයේදී අත්දුටු අබිරහස් සිදුවීම් පහක්! ... එසේනම් අරඹමු.. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මේ ලෝකයේ තවමත් පැහැදිලි නොකළ දේවල් බොහොමයක් තිබෙනවා. මේ ලෝකයේ හදිසියේ සිදුවන හා ඒවා සිදුවූ පසු විද්‍යාවටවත් පැහැදිලි කල නොහැකිවන සිදුවීම් බොහොමයක් තිබෙනවා.