සැබෑ ජීවිතයේදී කැමරාවේ සටහන් වූ ප්‍රාතිහාර්යයන් පහක්

බොහොමයක් මිනිසුන් ප්‍රධාන ආගමක් අදහන අතර ඔවුන්ගේ දෙවියන් සුරදූතයන් හෝ ප්‍රාතිහාර්යයන් හරහා ක්‍රියාකරන බව විශ්වාස කරනවා. සමහරුන් මෙහි වලංගුබව ගැන සැක පහළ කළත් බොහොමයක් දෙනා උත්තරීතර බලයක අත්‍යවශ්‍ය බව සහ ස්වයං සාක්ෂි සහිත බව සලකනවා. මේ සැබෑ ජීවිතයේදී දුටු සහ කැමරාවේ සටහන් වූ ප්‍රාතිහාර්යයන් පහක්! යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.


බොහොමයක් මිනිසුන් ප්‍රධාන ආගමක් අදහන අතර ඔවුන්ගේ දෙවියන් සුරදූතයන් හෝ ප්‍රාතිහාර්යයන් හරහා ක්‍රියාකරන බව විශ්වාස කරනවා. සමහරුන් මෙහි වලංගුබව ගැන සැක පහළ කළත් බොහොමයක් දෙනා උත්තරීතර බලයක අත්‍යවශ්‍ය බව සහ ස්වයං සාක්ෂි සහිත බව සලකනවා.