ඔබව හිඟන්නෙක් කරවන භයානක සලකුණු

ඈත අතීතයේ සිටම අනාගතයේ සිදුවන්නට යම් දෙයක් වේද පෙරනිමිති මගින් ඒ බව තහවුරු කරගැනීමේ විද්‍යාවක් පැවතුනා. පෙරමගඩු හමුවන නිමිති මගින් යන ගමන සාර්ථක වේද නැද්ද යන්න අපේ පැරැන්නන් හට ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව තිබුනා. ඉතින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ එවන් පෙරනිමිති ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳවයි. එනම් ඔබට මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ පෑමට සිදුවන බව පෙන්වන භයානක පෙරමග සලකුණු දහයක් ගැන තමයි අපි මේ කියන්න යන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඔබට මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ පෑමට සිදුවන බව පෙන්වන භයානක පෙරමග සලකුණු දහයක් ගැන තමයි අපි මේ කියන්න යන්නේ.