කිරි පානය කිරීමට පෙර ඔබ දෙවරක් සිතන්න - මෙන්න ඔබව මවිත කරවන හේතුන්

මේ වන විට අස්ථි සවිමත් කර ගැනීම සදහා කිරි පානය කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර නවතම අධ්‍යයනයන් මගින් තහවුරු කර ඇත්තේ ශරීරයට අහිතකර වන ද්‍රව්‍ය කිරි තුල අන්තර්ගත වන බවයි.
මේ වන විට අස්ථි සවිමත් කර ගැනීම සදහා කිරි පානය කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර නවතම අධ්‍යයනයන් මගින් තහවුරු කර ඇත්තේ ශරීරයට අහිතකර වන ද්‍රව්‍ය කිරි තුල අන්තර්ගත වන බවයි.