ඔබ කම්පනයට පත් කරවන ඈ මුළු ඇඟම සිතියමක් කරගත් හේතුව

ඈ මුළු ශරීරයම සිතුවමක් කරගත්තා. ඒ අනෙක් අය මෙන් විලාසිතාවකට නෙමෙයි. ඈ මෙසේ කලේ කිසියම් දරුණු හේතුවක් කරනකොටගෙනය. මෙන්න මේ හේතුව ඔබ දැනගත්තේ නම් ඔබද දුක් වනු නිසැකය. කම්පනයට පත් වනු නිසැකය. තමන්ට කර්ම විපාකයෙන් ලද දේ ආශිර්වාදයක් කරගත් යුවතියක් ගැනයි මේ. Youtube වෙතගොස් නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න https://goo.gl/vR17ANඈ මුළු ශරීරයම සිතුවමක් කරගත්තා. ඒ අනෙක් අය මෙන් විලාසිතාවකට නෙමෙයි. ඈ මෙසේ කලේ කිසියම් දරුණු හේතුවක් කරනකොටගෙනය. මෙන්න මේ හේතුව ඔබ දැනගත්තේ නම් ඔබද දුක් වනු නිසැකය.