බුධ මාරුවෙන් ලග්න හතරකට හදිසි වාසනා

බුධ ග්‍රහයා මාර්තු මස 27 වැනිදා මේෂයට පැමිණේ. මෙය මිථුන, සිංහ, ධනු සහ මකර ලග්නවලට යහපත් ප්‍රතිඵල ලබාදීමට හේතු වේ.

සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට ආසන්න කාලයක් එන රාශියක ගමන් කරන බුධ 2017 මාර්තු 27 මේෂයට පැමිණ ජුනි 02 දක්වාම එහි සිටි. බුධ වක්‍රව, නිවෘතව එකම රාශියට ගමන් කිරීමේදී කල්ගතවන ස්වභාවයක් ඇති නිසා මෙය යම් යම් ලග්නවලට ශුභඵල ද සලසයි.

මිථුනයට ලග්නාධිපති අය භාවය ගෙවත 11 ගමන් කිරීමද, සිංහයට ධනු අය භාව අධිපති භාග්‍යස්ථානය හෙවත් 9ත පැමිණීමද මකරයට භාග්‍යස්ථානය අධිපති සුඛ භාවය හෙවත් 4 වැන්නට පැමිණීමද මත මෙම ලග්නවලට යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙනු ඇත. ධන ලාභ, හදිසි වාසනා, රැකියා සාර්ථකත්වය, කුසලතා වර්ධනය මෙන්ම යම් යම් ලාභ ප්‍රයෝජන වාසනාව පෑදීම මෙහි ප්‍රතිඵල වනු ඇත. බුධ දශාවක් වේ නම් ප්‍රතිඵල ඉතාමත් යහපත් වනු ඇත.

රටක් වශයෙන් සලකන කල මෙම බුධ ගමන කාලගුණ විපර්යාසයන්ට බලපානු ඇත. අප්‍රේල් 10 සිට මැයි 03 දක්වා බුධගේ වක්‍රයක් සිදුවීම, බෙන්ගාල බොක්කේ පීඩනය, සුළඟ, කාලගුණ විපර්යාස, වැස්ස, කුණාටු ආදියෙන් ඇතිකරන හානි, ගංවතුර වැනි දෑ, මුහුදු අනතුරු, ජාල ගැලීම්වලටද ඉඩ සලසන බව පෙනේ.

ජී. ඇම්. ගුණපාල
රිවිර


බුධ ග්‍රහයා මාර්තු මස 27 වැනිදා මේෂයට පැමිණේ. මෙය මිථුන, සිංහ, ධනු සහ මකර ලග්නවලට යහපත් ප්‍රතිඵල ලබාදීමට හේතු වේ.