මුත්‍රා ගැන ඔබ නොදත් කම්පනයට පත් කරවන ඇත්ත මෙන්න.

මුත්‍රා කියන්නේ සිංහල වෙදකමේදී භාවිතයට ගන්නා ඖෂධයක් වගේම මුත්‍රා මගින් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබඳවද අනාවැකි පල කරන්න පුළුවන්. විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන දේ ගැන නම් ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මෙන්න මේ වීඩියෝව මගින් මුත්‍රා පිලිබඳ ඔබ නොදත් ඇත්ත දැනගන්නට හැකියාව ලැබේවි.මුත්‍රා කියන්නේ සිංහල වෙදකමේදී භාවිතයට ගන්නා ඖෂධයක් වගේම මුත්‍රා මගින් තමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබඳවද අනාවැකි පල කරන්න පුළුවන්.