මෙන්න මේ තැන් වල දින දර්ශණය එල්ල තබන්න එපා

වාස්තුවිද්‍යාව අනුව දිනදර්ෂණ එල්ලා තැබීමේ නිච්චිත ස්ථාන තිබෙන අතර අනවශ්‍ය ස්ථාන වල එය එල්ලා තැබූ විට ඉන් නැගෙන අහිතකරන ශක්තින් ඔබේ ජිවිතයම විනාස කර දමනු ඇත. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ දින දර්ශනයක් ස්ථානගත කල යුතු සුදුසු ස්ථාන සහ නුසුදුසු ස්ථාන පිලිබඳ විග්‍රහයකි. එසේම නුසුදුසු ස්ථානවල තැබීමෙන් ඇති වන අනිටු ප්‍රතිඵල ගැනද මේ වීඩියෝවේ සඳහන්.වාස්තුවිද්‍යාව අනුව දිනදර්ෂණ එල්ලා තැබීමේ නිච්චිත ස්ථාන තිබෙන අතර අනවශ්‍ය ස්ථාන වල එය එල්ලා තැබූ විට ඉන් නැගෙන අහිතකරන ශක්තින් ඔබේ ජිවිතයම විනාස කර දමනු ඇත. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ දින දර්ශනයක් ස්ථානගත කල යුතු සුදුසු ස්ථාන සහ නුසුදුසු ස්ථාන පිලිබඳ විග්‍රහයකි. එසේම නුසුදුසු ස්ථානවල තැබීමෙන් ඇති වන අනිටු ප්‍රතිඵල ගැනද මේ වීඩියෝවේ සඳහන්.