බෝනික්කෙක්ට පෙම් බැන්ද සීල් මත්ස්‍යයා

ජපානයේ සත්වෝද්යානයක වෙසෙන සීල් මත්සයෙකුට අපුරු තෑග්ගක් දී තිබෙනවා. ඇත්තටම මේ තෑග්ගට පෙම් බැන්ද මේ සීල් මත්සයා විටෙක මේ සෙල්ලම් බෝනික්කාව පිට උඩ තබාගෙන යයි. විටෙක බදාගෙන සිටියි. ඉතාමත්ම සංවේදී මේ දසුන් ඔබත් දැක්කොත් පුදුම වනු නොඅනුමානයි.ජපානයේ සත්වෝද්යානයක වෙසෙන සීල් මත්සයෙකුට අපුරු තෑග්ගක් දී තිබෙනවා. ඇත්තටම මේ තෑග්ගට පෙම් බැන්ද මේ සීල් මත්සයා විටෙක මේ සෙල්ලම් බෝනික්කාව පිට උඩ තබාගෙන යයි. විටෙක බදාගෙන සිටියි. ඉතාමත්ම සංවේදී මේ දසුන් ඔබත් දැක්කොත් පුදුම වනු නොඅනුමානයි.