අශ්වාරෝහකයන් හතරක් අහසේ දිස්වෙලා

මරණයේ සෙවනැල්ල ලෙස හඳුන්වන අශ්වාරෝහකයන් හතර දෙනෙකු දිස් වීම ඒ රටවලට අවාසනාව සහ බිහිසුනු ඛේදවාචකයක් ගෙන දෙන්නක් බවට මතයක් පවතිනවා.මරණයේ සෙවනැල්ල ලෙස හඳුන්වන අශ්වාරෝහකයන් හතර දෙනෙකු දිස් වීම ඒ රටවලට අවාසනාව සහ බිහිසුනු ඛේදවාචකයක් ගෙන දෙන්නක් බවට මතයක් පවතිනවා.