ධනවතෙක් වෙන්න ඔබ බැලිය යුතුම ලිපියක්

විසි එක් වැනි සියවසේ සාර්ථකම ආයෝජකයා ලෙස හඳුන්වන වොරන් බුෆෙ ඉතා කෙටි වාක්‍ය කිහිපයකින් ජීවිතයේ සාරවත් කරගන්න අවශ්‍ය අපූරු පුරුදු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉපයීම, ධනය, ආයෝජනය, වියදම් සහ බලාපොරොත්තු සම්බන්ධව ඔහු ඉදිරිපත් කළ අපූරු අදහස් කිහිපයක් මේ වීඩියෝවෙන් දක්වා තිබේ.
විසි එක් වැනි සියවසේ සාර්ථකම ආයෝජකයා ලෙස හඳුන්වන වොරන් බුෆෙ ඉතා කෙටි වාක්‍ය කිහිපයකින් ජීවිතයේ සාරවත් කරගන්න අවශ්‍ය අපූරු පුරුදු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා.