අපි නොදන්න අතීතයේ දරුණු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම

ඇත්තටම මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම දකිද්දී නම් ලෙඩේ ට ප්‍රතිකාර කෙසේ වෙතත් මැරුණත් කමක් නැහැ කියල ඔබටත් සිතෙනු නොඅනුමානයි. ඒ තරමට මෙය දරුණු ගණයට අයත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයි. ඇත්තටම මේවා දකිද්දී අද අපි කෙතරම් වාසනාවන්තද කියල හිතෙනවා.ඇත්තටම මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම දකිද්දී නම් ලෙඩේ ට ප්‍රතිකාර කෙසේ වෙතත් මැරුණත් කමක් නැහැ කියල ඔබටත් සිතෙනු නොඅනුමානයි. ඒ තරමට මෙය දරුණු ගණයට අයත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයි. ඇත්තටම මේවා දකිද්දී අද අපි කෙතරම් වාසනාවන්තද කියල හිතෙනවා.